แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: [1] 2
1
Activities / Education Web Designing
« เมื่อ: มีนาคม 27, 2016, 07:46:40 AM »
ตัวอย่างการออกแบบ

2
Activities / Analysis and Design
« เมื่อ: มีนาคม 18, 2016, 03:49:44 PM »
Analysis and Design

3
ให้ใช้รูปแบบที่แนบมาในการทำเล่มรายงาน

4
Content / ตัวอย่างแบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2016, 05:05:07 PM »
ตัวอย่างแบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย

5
Content / รายงานโครงการนวัตกรรมบูรณาการ
« เมื่อ: ตุลาคม 05, 2015, 10:57:48 AM »
ให้ผู้เรียนดำเนินการทำงานตามแนวทางของโครงสร้างรายงาน

6
Activities / บทที่ 4 สื่อเสียงดิจิทัล
« เมื่อ: กันยายน 01, 2015, 06:57:07 AM »
เสียง (Sound) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของสื่อดิจิทัล เสียงถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัลที่สามารถเล่นซ้ำกลับไปกลับมา หากสื่อดิจิทัลมีการใช้เสียงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาในการนำเสนอ จะช่วยให้สื่อระบบดิจิทัลนั้นเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามในเรื่องราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเมื่อมีเสียงประกอบ เการใช้เสียงร่วมในสื่อมีอิทธิพลต่อผู้ใช้โปรแกรมสื่อมากกว่าการใช้เพียงข้อความหรือภาพนิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นเสียงจึงเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับสื่อดิจิทัลซึ่งสามารถนำเข้าเสียงผ่านทางไมโครโฟน แผ่น CD DVD เทป และวิทยุ เป็นต้น

7
Content / บทที่ 3 สื่อข้อความดิจิทัล
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2015, 11:21:50 PM »
บทที่ 3 สื่อข้อความดิจิทัล
ข้อความดิจิทัล หรือ  Digital Text เป็นข้อความแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พบได้บนอินเทอร์เน็ตหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป รวมไปถึงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่น มือถือ นาฬิกา เครื่องเสียง ฯลฯ  ข้อความดิจิทัลสามารถเปลี่ยนหรือปรับแต่งข้อความได้ง่ายตามต้องการ โดยธรรมชาติของข้อความดิจิทัลมีความยืดหยุ่นมาก สามารถค้นหา, จัด, เขียนโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อสร้างข้อความ นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจลักษณะสื่อข้อความดิจิทัลให้เข้าใจด้วยเป็นรูปแบบสื่อดิจิทัลพื้นฐานที่มีกระบวนการสร้างที่ง่ายที่สุด

8
เนื้อหา บทที่  2
สื่อระบบดิจิทัลสำหรับการผลิต และการบันทึกข้อมูลดิจิทัล

9
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อระบบดิจิทัลและกระบวนการผลิต

10
Activities / Activities 1
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2015, 08:37:40 AM »
1. จงอธิบายความหมาย และลักษณะของสื่อดิจิทัล
2. จงเข้ารหัสสัญญาณเลขฐานสิบต่อไปนี้ให้อยู่ในระบบ BCD
      34 คือ
      126 คือ
      8763 คือ
     77652 คือ
3. รูปแบบพื้นฐานข้อมูลดิจิทัลมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
4. นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีแอนะล๊อกมาเป็นดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบกับนักศึกษาอย่างไร
 5. สื่อดิจิทัลประเภทใดที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของนักศึกษามากที่สุด (dairy life) เพราะอะไร
 6. ตามความคิดเห็นของนักศึกษาหากจะผลิตสื่อดิจิทัลผู้ผลิตต้องมีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเรื่องใดบ้าง

11
ใช้รูปแบบปกนี้ ทำเล่มสมบูรณ์ส่ง วันเสาร์ที่ 25  เม.ย.
ห้ามเปลี่ยนแปลงขนาดตราสัญลักษณ์ ขนาดฟร้อน ใดๆทั้งสิ้น

12
Special Project in Computer for Education / ข้อกำหนดจำนวน slide
« เมื่อ: เมษายน 02, 2015, 10:16:25 AM »
ให้นักศึกษาทำ slide ในการนำเสนอ เท่ากับจำนวนและหัวข้อที่กำหนดในแต่ละ slide และนำใส้คอมพิวเตอร์ของตน พร้อมนำมาสอบโดยใช้เครื่องของตนเอง

13
ขอให้ักศึกษาตรวจสอบลำดับการสอบและมาก่อนเวลาที่กำหนด เพราะลำดับอาจคลาดเคลื่อนตามสถานการณ์

14
ขอให้นักศึกษาใช้รูปแบบที่กำหนดในการเขียนบรรณานุกรม

15
ขอให้นักศึกษาใช้รูปแบบที่กำหนด สำหรับการทำเล่มรายงานโครงงานวิจัย ทั้งขนาดและระยะห่าง

หน้า: [1] 2